Verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens

BVBA De Leeuw Kris
DOLFIJN
Waregemstraat 506  8540  Deerlijk
dolfijn@kantoordeleeuw.be

0473 89 23 23

0451 600 623
BVBA De Leeuw Kris Hoogstraat 162/0000, 8540  Deerlijk

RPR Kortrijk

 

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van dolfijn, een BVBA met maatschappelijke zetel te Deerlijk, geen BTW RPR Kortrijk biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
  Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website . Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van dolfijn moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

 

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.  
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de diensten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden dolfijn niet. Dolfijn is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Dolfijn is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Artikel 4: Online aankopen

De diensten kunnen enkel in reeks aangekocht worden en moeten onmiddellijk betaald worden met bancontact.
 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De uitvoering van een zwemreeks of watergewenningreeks is geen garantie tot het leiden van een resultaat. Elk kind reageert anders en heeft soms meer tijd nodig. Er kan altijd een reeks extra toegevoegd worden op vraag van de ouders.

Diensten besteld via deze webwinkel worden geleverd in Deerlijk. België


Artikel 6: Herroepingsrecht

Een ingeschreven en betaald kan er niet meer herroepen worden.

Er kan wel een ander kind in de plaats komen, welmoet dit minstens een week vooraf gemeld worden alsook de gegevens van het kind moeten doorgegeven worden zoals bij een eerste inschrijving.
De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:


Artikel 7: Bescherming persoonsgegevens

De privacy-verklaring op https://www.dolfijndeerlijk.be/nl/privacy

 

Artikel 8: Klantendienst
De klantendienst van Dolfijn is bereikbaar op het telefoonnummer 056 72 34 03, via e-mail op dolfijn@kantoordeleeuw.be of per post op het volgende adres Waregemstraat 506, 8540 Deerlijk. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover dolfijn beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

 

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Dolfijn, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling en de betaling via onze betaalpartner mollie en het versturen van nieuwsbrieven indien de optie werd aangevinkt bij de inschrijving.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.


Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 

Artikel 11: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.


Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door dolfijn om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Dolfijn. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).